Stowarzyszenie - RODZENA


STATUT STOWARZYSZENIA

KASZUBSKICH INICJATYW LOKALNYCH imieniem św. Józefa - RODZËNA

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Kaszubskich Inicjatyw Lokalnych imienia św. Józefa – RODZËNA. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2.

 1. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Grzybno/k Kartuz ul. Długa 36; 83-300 Kartuzy, woj. pomorskie.

§3.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989r. (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 79, poz. 855) i niniejszego statutu oraz zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych samych albo podobnych celach działania.

§5.

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i własnego logo – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§6.

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

Rozdział II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§7.

Celem stowarzyszenia jest:

 1. Organizacja życia społecznego na terenie działania Stowarzyszenia.
 2. Troska o rozwój rodziny oparty na wartościach chrześcijańskich. Wspieranie w zachowaniu wierności i nierozerwalności małżeństwa. Wzmacnianie roli wychowawczej rodziców.
 3. Budowanie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych, chorych i starszych.
 4. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych.
 5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 6. Prowadzenie profilaktyki zdrowotnej w zakresie przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym.
 7. Prowadzenie działalności edukacyjno – wychowawczej.
 8. Propagowanie ochrony środowiska naturalnego.
 9. Inicjowanie postaw i działań pro społecznych.
 10. Pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej oraz pomoc w rozwoju intelektualnym osobom uzdolnionym.
 11. Stwarzanie atmosfery zaufania i szacunku wśród członków Stowarzyszenia oraz wspomaganie się wzajemne, jak również podejmowanie działań zmierzających do rozwoju przyjaznych stosunków międzyludzkich.

§8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z władzami administracji samorządowej i rządowej oraz sektorem gospodarczym i środkami masowego przekazu.
 2. Współpracę z przedstawicielami Kościoła Katolickiego oraz organizacjami pozarządowymi.
 3. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską oraz współpracę i wzajemną pomoc.
 4. Integrację osób niepełnosprawnych przez organizowanie spotkań, wspólnych imprez towarzyskich i kulturalnych.
 5. Utworzenie ośrodków pomocy rodzinie, pomocy niepełnosprawnym i pomocy osobom starszym oraz prowadzenie dziennego domu pomocy społecznej i punktów dożywiania.
 6. Organizowanie działalności opiekuńczo – wychowawczej poprzez utworzenie poradni, świetlicy i klubów.
 7. Organizowanie wycieczek, obozów letnich i zimowych oraz imprez sportowych dla dzieci, w tym dzieci specjalnej troski oraz dla członków i ich rodzin.
 8. Prowadzenie poradnictwa i pośrednictwa pracy, poprzez organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji, odczytów, spotkań i warsztatów.
 9. Przygotowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych związanych z sytuacją na rynku pracy.
 10. Niesienie pomocy materialnej i rzeczowej oraz prawnej w formie doradztwa, rodzinom wielodzietnym i zagrożonym przez patologię społeczną.
 11. Realizowanie programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy. Ochrona przed sektami i zagrożeniami duchowymi.
 12. Rozpowszechnianie informacji w dziedzinie zdrowia w formie prelekcji, spotkań, odczytów, publikacji, organizowanie imprez promujących zdrowy styl życia oraz profilaktyki zdrowotnej.
 13. Prowadzenie działalności edukacyjnej w formie prowadzenia przedszkoli, szkół i innych placówek edukacyjno – wychowawczych.
 14. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskania środków na realizację celów Stowarzyszenia.
 15. Organizacja zbiórek publicznych, loterii i spotkań dobroczynnych.
 16. Promowanie firm rodzinnych i wielopokoleniowych.
 17. Przyznawanie wyróżnień dla firm posiadających nastawienie prorodzinne.